DPS w Ryjewie

Statut - DPS w Ryjewie

Załącznik 
                                                                                                     do uchwały Nr XXV/154/2021
       Rady Powiatu Kwidzyńskiego
       z dnia 26 kwietnia 2021r.
 
Statut
Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
w Ryjewie
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
 
1. Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Domu jest miejscowość Ryjewo, powiat kwidzyński.
3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ma zasięg ponadgminny. 
4. Dom jest wpisany w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego. 
5. (skreślony).
§ 2
 
Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Kwidzyński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie  i Wojewoda Pomorski w zakresie  wymaganych standardów określonych dla Domu odrębnymi przepisami.
 
§ 3
 
1.  Celem i zadaniem Domu jest zapewnienie  osobom w nim przebywającym, zwanym dalej „mieszkańcami”, całodobowej opieki i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, określonego w przepisach  w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz organizacja i umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów o świadczeniach zdrowotnych. 
2. Zadania Dom realizuje zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej i innych przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dom realizuje inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach.
3. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
5. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych: o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydawanej przez organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu  i  o  umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydawanej przez Starostę Kwidzyńskiego lub z upoważnienia Starosty - Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
6. Pobyt w Domu jest  odpłatny. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt w Domu określa ustawa o pomocy społecznej.
 
Rozdział II
Organizacja i zarządzanie Domem
 
§ 4
 
1. Domem  kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego. 
2. Organizację wewnętrzną Domu, jego strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
 
Rozdział III
Gospodarka finansowa Domu
 
§ 5
 
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Kwidzyńskiego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.
4. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Domu  na rok kalendarzowy, zwany „rokiem budżetowym”. 
5. Dyrektor Domu  może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Domu.
6. Dom może przyjmować darowizny przeznaczane na realizację zadań Domu.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
 
§ 6
 
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego.