DPS w Ryjewie

Klauzula RODO - DPS w Ryjewie

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo. 
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora dotyczących świadczeń bieżących usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych na podstawie dla mieszkańców oraz opiekunów na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej 
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
  • innych aktów prawnych związanych z realizacją zadań jednostki Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym  zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. 

Jest to klauzula ogólna. W konkretnych sytuacjach przetwarzania otrzyma Pan/Pani stosowną klauzulę szczegółową.

ODBIORCY DANYCH Przekazywanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeśli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych , lub mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w DPS „Słoneczne Wzgórze” przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zarchiwizowane zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
- do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora, stosownie do nich podanie tych danych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit c. RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIA Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.