DPS w Ryjewie

Deklaracja dostępności - DPS w Ryjewie

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://dpsryjewo.nowybip.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo
tel. 55 277 42 36, 55 277 42 38, 55 277 42 57, fax. 55 277 42 36 wew. 220
e-mail: dom@dpsryjewo.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-18
Data ostatniej istotniej aktualizacji: 2018-04-18

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2021-03-31

Ułatwienia na stronie:
- podwyższony kontrast 
- możliwość powiększania wielkości liter na stronie
- fokus wokół elementów nawigacji
- tekst odczytywalny maszynowo
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Misiak, adres poczty elektronicznej dom@dpsryjewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 55 277 42 36, +48 55 277 42 38, +48 55 277 42 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Wszystkie wejścia do budynków mieszkalnych - B, C i budynku administracji - A usytuowane są w sposób umożliwiający wjazd osobą na wózkach. Wejścia do budynków D i E umożliwiają wjazd osobą na wózkach, aby dostać się na piętro w budynkach D i E trzeba użyć urządzenia typu schodołaz.
Na terenie Domu  wyznaczono  2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje, korytarze i pomieszczenia w budynku mieszkalnym - B, budynku administracji - A dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i częściowo budynek mieszkalny C - parter. 
Toalety dla osób niepełnosprawnych w budynkach B, C, D, E i budynek administracji bez barier architektonicznych. W budynku mieszkalnym B znajduje się winda. Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W Budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).