DPS w Ryjewie

Informacja i klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego w DPS - DPS w Ryjewie

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

W budynkach Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz na terenie wokół budynków prowadzony jest monitoring wizyjny w celu: zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia.
W związku z powyższym informujemy, że zasady dostępu i udostępniania danych uregulowane są w „Regulaminie monitoringu oraz udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie”.
Powyższy regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora Budynek A ul. Słoneczna 14.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Administratorem zbioru danych (nagrań z monitoringu) w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dom@dpsryjewo.pl  lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej "SŁONECZNE WZGÓRZE" w Ryjewie ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo. 
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, mieszkańców oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
ODBIORCY DANYCH Przekazywanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeśli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, lub mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę zawał umowę na opiekę nad systemem monitoringu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni od nagrania. Na wniosek organów prowadzących postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuratury, sądów, które działają na podstawie odrębnych przepisów, DPS dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring przez dłuższy okres, stosownie do złożonego wniosku.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
- do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Wchodząc na teren DPS wyraża Pan/Pani zgodę na rejestrację swojego wizerunku. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit c. RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIA Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.