DPS w Ryjewie

Regulamin praw i obowiązków mieszkańców Domu - DPS w Ryjewie

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCÓW

Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w jest jednostką organizacyjną powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1966r. Obecnie przeznaczony jest dla 180 kobiet i mężczyzn. 120 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 60 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Funkcjonuje na podstawie regulacji prawnych m.in.: Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 734 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( Dz. U. z 2014 r. poz. 250 z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz.U z 2018 r. poz.1878 z późn. zm.)

 

 

I. Prawa mieszkańca domu :

 1. Korzystanie z całodobowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w tym zajęć organizowanych w ramach rehabilitacji społecznej i innych świadczonych przez dom według indywidualnych potrzeb .

 2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, intymności, poszanowanie godności osobistej, opieki w czasie organizowanych zajęć w domu i poza domem.

 3. Zapewnienie kultywowania przekonań według wyznania.

 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych.

 5. Współdecydowanie w sprawach dotyczących własnej osoby.

 6. Uzyskiwanie wyjaśnień w sprawach wewnętrznych ustaleń regulujących zasady współżycia mieszkańców.

 7. Zgłaszanie propozycji i potrzeb w urządzeniu zajmowanego pokoju.

 8. Korzystanie z kuchenek celem przygotowania posiłków według własnych upodobań oraz z innych pomieszczeń udostępnionych dla ogółu mieszkańców, a w szczególności z:

a) gabinetu rehabilitacji – pod opieką i za zgodą rehabilitanta lub terapeuty,

b) pracowni terapii zajęciowej,

c) pokoi dziennego pobytu,

d) kaplicy,

e) jadalni,

f) pokoju gościnnego – po uprzednim zgłoszeniu personelowi takiej potrzeby.

 1. Dysponowanie posiadanym mieniem osobistym i środkami finansowymi, z wyłączeniem rzeczy wymienionych w dalszej części Regulaminu, których posiadanie w czasie pobytu w Domu Pomocy Społecznej ”Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz wnoszenie, wwożenie do Domu i na teren Domu, a także przyjmowanie od innych osób w jakimkolwiek celu jest zabronione.

 2. Uczestniczenie w pracach samorządu i wyborach Rady Mieszkańców.

 3. Swobodne wypowiadanie swoich propozycji, uwag na temat organizacji domu, działalności Rady Mieszkańców.

 4. Włączanie się do pracy na rzecz domu.

 5. Zgłaszanie skarg i wniosków do Rady Mieszkańców, pracowników domu, dyrektora domu.

 6. Uzyskiwanie aktualnej informacji o opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej i zwrotów z tytułu nieobecności w domu, zawartych w Ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniach wykonawczych tej Ustawy oraz obowiązujących procedurach.

 7. Przebywanie poza domem, po uprzednim powiadomieniu personelu domu.

 8. Przyjmowanie odwiedzin wg ustaleń:

 1. odwiedziny odbywać się mogą w godz. od 8:00 - 20:00 bądź dłużej za zgodą personelu,

 2. miejscem odwiedzin jest świetlica ogólnodostępna lub inne miejsce dostępne dla odwiedzających,

 3. za zgodą współmieszkańca odwiedziny mogą odbywać się w pokoju,

 4. w przypadku mieszkańców niezdolnych do wyrażenia woli ze względu na swój stan zdrowia o miejscu odwiedzin decyduje pielęgniarka dyżurująca,

 5. odwiedzający proszeni są o poinformowanie personelu, kim są dla mieszkańca domu.

 

II. Obowiązki mieszkańca domu:

 1. Ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz ład i porządek otoczenia.

 3. Troska o mienie domu, a w szczególności przedmioty będące w bezpośredniej dyspozycji.

 4. Zachowanie właściwych zasad współżycia, dobrej atmosfery w domu.

 5. Kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników domu.

 6. Przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Dyrektora domu, stosowanie się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich w zakresie leczenia między innymi (dieta, przyjmowanie leków, zmiany opatrunków, zachowanie zdrowego stylu życia).

 7. Punktualne przybywanie na posiłki, oraz przestrzeganie zasad kultury ich spożywania.

 8. Wprowadza się zakaz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania alkoholu przez mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz osoby go odwiedzające.

Od wprowadzonego zakazu Dyrektor Domu w uzgodnieniu z Radą Mieszkańców Domu

może każdorazowo odstąpić, w związku z uroczystościami okolicznościowymi

mieszkańca lub mieszkańców.

 1. Palenie tytoniu i E-papierosów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 2. Poinformowanie personelu domu o wyjściu i dłuższym przebywaniu poza domem i sytuacji

uniemożliwiającej planowany powrót do domu.

 1. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22 00 - 6 00.

 

 

 

III. Rada Mieszkańców

 1. Mieszkańcy domu mogą powołać Radę Mieszkańców, która jest ich organem samorządu i funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

 2. Za pośrednictwem Rady Mieszkańców mieszkańcy wypowiadają się w sprawach dotyczących: opieki, wyżywienia, rehabilitacji społecznej, organizacji zajęć i zagospodarowania czasu wolnego, porządku, przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz całokształtu działalności domu.

 3. Skład Rady wybierany jest na zebraniu ogólnym mieszkańców.

 4. Członkami Rady mogą zostać mieszkańcy, którzy na zebraniu uzyskali największe poparcie mieszkańców domu.

 5. Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.

 6. Spotkania Rady z mieszkańcami odbywają się raz w miesiącu, oraz w zależności od potrzeb.

 7. Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego wraz z Radą Mieszkańców uczestniczy w posiedzeniach Rady. W tych spotkaniach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

 8. Celem działania Rady Mieszkańców jest organizacja i wpływ na życie mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych i zdrowotnych, oraz wspomagania rozwoju ich osobowości w aspekcie psychicznym, społecznym i duchowym.

Cel ten realizowany jest przy współpracy z personelem Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne

Wzgórze” w Ryjewie.

 

IV. Wykaz rzeczy, których posiadanie w czasie pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz wnoszenie, wwożenie do Domu i na teren Domu, a także przyjmowanie od innych osób w jakimkolwiek celu jest zabronione.

 1. Broń, w tym broń gazowa i wiatrówki.

 2. Broń biała i inne niebezpieczne przedmioty.

 3. Naboje do broni, gaz do broni gazowej, śrut do wiatrówek.

 4. Materiały i środki wybuchowe.

 5. Materiały pożarowo niebezpieczne.

 6. Narkotyki, środki narkotykopodobne, środki odurzające, dopalacze, niezlecone przez lekarzy

substancje psychotropowe.

 1. Napoje alkoholowe.

 2. Inne rzeczy o działaniu i skutkach podobnych do działania rzeczy wyżej wymienionych.

 

V. W przypadku naruszenia w/w punktów powiadamia się policję.

 

Naruszenie zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiekcie wymienionym w art.14 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi czyn zabroniony na gruncie art. 43 ust.1 tej ustawy i podlega odpowiedzialności karnej w postaci grzywny.

 

Każda osoba przybywająca do Domu Pomocy Społecznej” Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie i każda osoba powracająca do Domu (np. z urlopu, z wycieczki itp.), która posiada rzeczy zabronione oraz każda osoba, która w jakikolwiek sposób weszła w posiadanie takich rzeczy zobowiązana jest - przy przyjęciu lub przy powrocie do Domu, przy wejściu w posiadanie takich rzeczy w jakikolwiek sposób - poinformować o tym pracownika socjalnego, pielęgniarkę lub opiekunkę i zdać te rzeczy do depozytu w Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej” Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest zobowiązany poinformować pracownika socjalnego, pielęgniarkę albo opiekunkę o posiadaniu przez innego mieszkańca albo przez osobę odwiedzającą mieszkańców rzeczy, których posiadanie w Domu i na terenie Domu jest zabronione.

 

Regulamin Praw i Obowiązków Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zostaje wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

z dnia 19.07.2019 i obowiązuje z dniem podpisania. Tekst Regulaminu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie z dnia 13.10.2011 r wprowadzające Regulamin Praw i Obowiązków Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 30.12.2011r.

Dyrektor

 

Rada Mieszkańców:

 

Przewodniczący: ................................................................

 

Zastępca Przewodniczącego .............................................

 

Członkowie: 1) .................................................

 

                    2) .................................................

 

                    3) ................................................

 

        4) ...............................................

 

   5) ...............................................

 

     6) ...............................................

 

     7) ...............................................

 

   8) ...............................................