DPS w Ryjewie

Regulamin organizacyjny - DPS w Ryjewie

Uchwała Nr 498/22

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.734).

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 69 /11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie .

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Organizacyjny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 498/22
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 4 października 2022 r.

 

Regulamin Organizacyjny
Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
w Ryjewie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, zwanego dalej Domem.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie;
  2. Domu - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie;
  3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie;
  4. Mieszkańcu - należy przez to rozumieć mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie;
  5. Pracowniku i pracowniku pierwszego kontaktu - należy przez to rozumieć pracowników Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie;
  6. Dziale – rozumie się przez to komórki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w skład której wchodzą stanowiska pracy;
  7. Standardzie usług – należy przez to rozumieć standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 

§ 2

Dom działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 7. ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 9. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 10. decyzji Wojewody Pomorskiego PS-IV.9423.2.8.2012 z dnia 5 listopada 2012 w sprawie zezwolenia Powiatowi Kwidzyńskiemu na prowadzenia domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze” z siedzibą w Ryjewie przy ul. Słonecznej 14 (decyzja uwzględnia zmiany decyzji nr 29/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., zmienionej decyzją nr 27/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. następnie zmienionej decyzją 37/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r),
 11. uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 12. statutu nadanego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego,
 13. niniejszego regulaminu organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego
 14. innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących domów pomocy społecznej.

 

§ 3

Dom przeznaczony jest dla:

 1. osób przewlekle psychicznie chorych - 120 miejsc,
 2. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 60 miejsc.

 

§ 4

 1. Dom jest jednostką organizacyjną o ponad gminnym zasięgu działania.
 2. Dom jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dom i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
 4. Siedziba Domu mieści się w Ryjewie przy ul. Słonecznej 14.
 5. Dom jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 6. W celu realizacji zadań Dom może pozyskiwać darowizny zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

 

Rozdział II
Cele i zadania Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

§ 5

 1. Celem Domu jest w szczególności zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, poprzez realizację usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu usług dla danego typu domu, a także umożliwienie z korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.
 3. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz właściwych dla tych potrzeb form i zakresu usług, dom powołuje zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, składający się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
 4. Do podstawowych zadań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego należy opracowywanie indywidulanych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.
 5. Do zadań Domu, realizowanych w celu wskazanym § 5 pkt 1 należy świadczenie usług, a w szczególności:
  1. W zakresie usług bytowych zapewniając:
   1. miejsca zamieszkania,
   2. wyżywienia,
   3. odzieży i obuwia,
   4. utrzymania czystości.
  2. W zakresie usług opiekuńczych polegających na:
   1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
   2. pielęgnacji,
   3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
  3. W zakresie usług wspomagających polegających na:
   1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
   2. umożliwienie udziału w zajęciach realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej:
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych obejmujących trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach z psychologiem obejmujący badania, terapię i poradnictwo psychologiczne
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach ruchowych obejmujące: zajęcia sportowe, ogólnousprawniające, turystykę i rekreację
 • umożliwienie korzystania z usług w warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach informatycznych i podjęcia pracy mającej charakter terapeutyczny, jeżeli możliwości i stan zdrowia mieszkańca na to pozwalają.
 1. umożliwieniu korzystania z usług biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej a także możliwości zapoznania się z przepisami dotyczącymi domów pomocy społecznej,
 2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 3. świadczeniu pracy socjalnej,
 4. umożliwianiu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, poprzez umożliwienie kontaktu z kapłanem, uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach religijnych, organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych i turystycznych
 5. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 6. stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 7. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 8. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 9. bezpiecznym przechowywania środków pieniężnych przedmiotów wartościowych,
 10. finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 11. mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz braku możliwości zakupienia ich z własnych środków, dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:
 • odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy
 • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw
 • bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety
 • bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety
 • co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

przy czym w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

 1. przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 2. możliwości wnoszenia skarg i wniosków mieszkańców oraz sprawnego ich załatwiania,
 3. sprawieniu pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

 

§ 6

 1. Do zadań Domu należy ponadto umożliwienie i organizacja mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów a także pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 2. W zakresie realizacji potrzeb zdrowotnych dom umożliwia i organizuje:
  1. dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej lekarza i pielęgniarki środowiskowej, także poprzez transport do placówek medycznych i lekarzy specjalistów,
  2. dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
  3. dostęp do opieki psychologicznej,
  4. zaopatrzenie w leki, artykuły zaopatrzenia comiesięcznego, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne w ramach obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 3. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z uwzględnieniem potrzeb konkretnego mieszkańca, konieczności ich realizacji w związku zagrożeniem jego zdrowia a także biorąc pod uwagę możliwości finansowe Domu.

 

§ 7

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu, a decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Kwidzyński.

 

§ 8

 1. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 2. Zasady ustalania i wysokość opłat z a pobyt reguluje art. 59- 64 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 9

 1. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których rodzaj i zakres wynika z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca, uwzględniającego jego indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne.
 2. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. W przypadku niemożności dokonania przez mieszkańca wyboru „pracownika pierwszego kontaktu”, pracownika takiego wyznacza kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 3. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

 

§ 10

Mieszkańcy Domu mogą powołać Radę Mieszkańców, która działa na podstawie regulaminu praw i obowiązków mieszkańców, ustalonego wspólnie z Dyrektorem Domu.

§ 11

Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określają wydawane przez Dyrektora akty prawa wewnętrznego.

 

Rozdział III
Struktura organizacyjna Domu i zasady funkcjonowania Domu

§ 12

 1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy:
  1. głównego księgowego,
  2. kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego,
  3. kierownika działu administracyjno – gospodarczego.
 2. Dyrektor kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie: zarządzeń, procedur, regulaminów, instrukcji, ogłoszeń, komunikatów.
 5. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym dyrektor upoważnia pracownika Domu do bieżącego kierowania jednostką, o czym informuje członka zarządu powiatu według kompetencji.
 6. Szczegółowy zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor oraz Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w indywidualnych zakresach czynności.

 

§ 13

 1. W strukturze Domu wyodrębnia się następujące działy organizacyjne:
  1. dział opiekuńczo – terapeutyczny,
  2. dział finansowo – księgowy,
  3. dział administracyjno – gospodarczy,
   oraz samodzielne stanowiska pracy.
 2. Pracą poszczególnych działów kierują Kierownicy działów, którzy są odpowiedzialni za właściwą organizację pracy w dziale, prawidłowe i terminowe realizowanie zadań, zgodność działań z przepisami prawa i poleceniami służbowymi.
 3. Kierownicy działów sprawują bezpośredni nadzór nad pracownikami, zlecają zadania i udzielają wytycznych co do sposobu ich realizacji, a w szczególności omawiają z pracownikami na bieżąco obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne akty, kontrolują terminowość i prawidłowość wykonywanych poleceń, czuwają nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych oraz przepisów bhp. i p.poż.

 

§ 14

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny

 1. Działem opiekuńczo - terapeutycznym kieruje kierownik działu podległy bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Kierownik działu odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw opiekuńczych i terapeutycznych, a w szczególności:
  1. organizację zajęć rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalno- oświatowych,
  2. koordynację i nadzór nad realizacją i dokumentowaniem zajęć rehabilitacji społecznej oraz przyznawanie nagród mieszkańcom za aktywne uczestnictwo w tych zajęciach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
  4. organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwianie mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych, organizowanie wycieczek i wyjazdów,
  5. organizację opieki nad mieszkańcami podczas wyjazdów organizowanych przez dom,
  6. zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniami mieszkańców,
  7. współpraca z samorządem mieszkańców,
  8. organizację pracy personelu w opiece nad mieszkańcem i pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego mieszkańców domu (utrzymanie higieny osobistej, toaleta poranna i wieczorna, kąpiele, obcinanie paznokci, golenie, mycie i suszenie włosów, podstawowe zabiegi higieniczne stosownie do stanu zdrowia, profilaktyka przeciwodleżynowa, karmienie i pojenie, ubieranie, pomoc przy poruszaniu się i zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych),
  9. organizację pracy w utrzymaniu czystości, sprzątaniu pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń Domu oraz porządku na terenie posesji, pomieszczenia mieszkalne powinny być sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, powinny być czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
  10. dbanie o odpowiedni stan sanitarno-higieniczny Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. wymiana pościeli i ręczników zgodnie z obowiązującymi standardami,
  12. organizację wydawania posiłków wg ustalonego planu i karmienia mieszkańców wymagających takiej pomocy,
  13. organizację opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej oraz dostępu do opieki lekarskiej dla mieszkańców, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
  14. organizację dostępu do zalecanych badań, zabiegów oraz podawania leków, prowadzenie całodobowej obserwacji stanu fizycznego i psychofizycznego mieszkańców, prowadzenie wymaganej dokumentacji z tym związanej,
  15. umożliwienie i organizację dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz pomoc w korzystania z tych świadczeń,
  16. zapewnienie badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca w zakresie uzasadniającym dalszy jego pobyt w Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  17. udzielanie pierwszej pomocy choremu mieszkańcowi do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego lub lekarza,
  18. pomoc w zaopatrzeniu w leki, artykuły zaopatrzenia comiesięcznego, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne w ramach obowiązujących przepisów w tym zakresie,
  19. organizację pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników socjalnych i pracowników pierwszego kontaktu w tym pomoc mieszkańcom w robieniu zakupów,
  20. pomoc w organizacji czasu wolnego mieszkańców,
  21. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, opiekunami prawnymi, kuratorami, bliskimi i środowiskiem mieszkańca,
  22. utrzymanie kontaktu z mieszkańcem przebywającym na leczeniu szpitalnym lub innym oraz zabezpieczanie jego potrzeb zgodnie z możliwościami mieszkańca i domu,
  23. koordynację i nadzór nad działalnością i dokumentacją pracy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych oraz pracowników pierwszego kontaktu wspierających mieszkańca, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  24. opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, realizacja i aktualizacja adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psycho-fizycznych mieszkańca,
  25. odpowiedzialność za właściwe przechowywanie, stan ilościowy i jakościowy odzieży i obuwia, bielizny pościelowej, ręczników, koców itp. oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,
  26. organizację pracy dotyczącą rozliczeń odpłatności mieszkańców za pobyt, zmian w decyzjach w sprawie odpłatności za pobyt, zwrotów z tytułu nieobecności w dps, innych zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywanie do działu finansowo-księgowego dokumentacji z tego zakresu,
  27. prowadzenie ewidencji i dokumentacji mieszkańców,
  28. prowadzenie spraw związanych z ubezwłasnowolnieniem mieszkańców i innych spraw sądowych i administracyjnych,
  29. bieżącą współpracę z ZUS, KRUS, OPS, PCPR, organami sądowymi i administracyjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
  30. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z mieszkańcami w tym wywiadów przed przyjęciem do Domu,
  31. pomoc w organizacji i sprawieniu pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca lub pomoc rodzinie w dokonywaniu tych czynności,
  32. organizację postępowania z depozytami po zmarłych mieszkańcach Domu,
  33. dbanie o pamięć zmarłych mieszkańców poprzez opiekę nad grobami zmarłych mieszkańców pochowanych rzez Dom.
  34. współpraca z administratorem systemów informatycznych w zakresie funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych, przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa, kontroli dostępu, kontroli antywirusowej, aktualizacje oprogramowania i archiwizację danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach,
  35. inicjowanie i współpraca w opracowywaniu i aktualizacji instrukcji zarzadzania systemem informatycznym oraz wdrażaniu i eksploatacji środków technicznych, organizacyjnych oraz zabezpieczeń zapewniających ochronę danych osobowych współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w tym zakresie;
 3. W skład działu opiekuńczo - terapeutycznego mogą wchodzić w szczególności następujące stanowiska pracy:
  1. kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego,
  2. zastępca kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego,
  3. pracownik socjalny/ starszy pracownik socjalny/ specjalista pracy socjalnej/ starszy specjalista pracy socjalnej,/główny specjalista pracy socjalnej,
  4. opiekun/starszy opiekun,
  5. opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej/ starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
  6. opiekun osoby starszej,
  7. asystent osoby niepełnosprawnej,
  8. pokojowy/starszy pokojowy,
  9. instruktor terapii/ starszy instruktor terapii,
  10. instruktor terapii zajęciowej/ starszy instruktor terapii zajęciowej,
  11. instruktor kulturalno - oświatowy,
  12. psycholog,
  13. kapelan,
  14. technik fizjoterapii,
  15. fizjoterapeuta/ starszy fizjoterapeuta,
  16. pielęgniarka/ starsza pielęgniarka,
  17. opiekun medyczny/ starszy opiekun medyczny.

 

§ 15

Dział Finansowo-Księgowy

 1. Działem finansowo - księgowym kieruje główny księgowy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Główny księgowy odpowiedzialny jest za prowadzenie rachunkowości Domu i za prawidłową realizację budżetu, w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz za całokształt pracy działu w zakresie spraw finansowo - księgowych, a w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości Domu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  2. współudział i koordynację pracy przy opracowaniu planu i budżetu Domu, przygotowywanie projektu planu finansowego Domu, weryfikacja planu finansowego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
  3. sporządzanie bilansu,
  4. planowanie, realizacja i wykonanie planu dochodów i wydatków,
  5. nadzorowanie i analizowanie wykonania funduszu wynagrodzeń,
  6. obsługa kasowa domu,
  7. realizacja operacji finansowych i gospodarczych związanych z wykonaniem planu dochodów i wydatków Domu,
  8. współudział we wszystkich działaniach Domu mających na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług,
  9. prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
  10. organizację prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do prowadzenia rachunkowości oraz bieżącego księgowania,
  11. opracowywanie i wdrażanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie rachunkowości i finansów,
  12. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania budżetu i finansów,
  13. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, rozliczanie inwentaryzacji,
  14. zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  15. pobieranie i egzekwowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Domu i wypłacanie zwrotów za dni nieobecności w Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  16. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  17. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  18. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  19. prowadzenie ewidencji aktów normatywnych,
  20. gospodarowanie artykułami biurowymi,
  21. nadzór nad składnicą akt
  22. prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  23. współpraca z administratorem systemów informatycznych w zakresie funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych, przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa, kontroli dostępu, kontroli antywirusowej, aktualizacje oprogramowania i archiwizację danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach,
  24. inicjowanie i współpraca w opracowywaniu i aktualizacji instrukcji zarzadzania systemem informatycznym oraz wdrażaniu i eksploatacji środków technicznych, organizacyjnych oraz zabezpieczeń zapewniających ochronę danych osobowych współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w tym zakresie;
 3. W skład działu finansowo – księgowego mogą wchodzić następujące stanowiska pracy:
  1. główny księgowy,
  2. księgowy/ starszy księgowy
  3. inspektor/ starszy inspektor,
  4. kontystka

 

§ 16

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. Działem administracyjno – gospodarczym kieruje kierownik podlegający bezpośrednio dyrektorowi i ponoszący odpowiedzialność za całokształt pracy działu w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności za:
  1. organizację całokształtu pracy pracowników kuchni z uwzględnieniem obwiązujących przepisów prawa i procedur HACAP oraz odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń kuchni Domu,
  2. nadzór nad sporządzaniem codziennych posiłków na podstawie jadłospisów,
  3. zaopatrzenie w żywność ,sprzęt ,środki czystości itd
  4. organizacja usług pralniczych rzeczy będących w posiadaniu Domu oraz odzieży osobistej mieszkańców, pranie, prasowanie, maglowanie i naprawę bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców,
  5. zaopatrzenie Domu w niezbędny sprzęt, środki czystości, materiały techniczne i inne rzeczy niezbędne do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi standardami,
  6. zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody,
  7. prowadzenie dokumentacji zakupów zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności ustawą o zamówieniach publicznych,
  8. prowadzenie postępowań na zakup towarów, usług i robót budowlanych przy zastosowaniu procedur wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznych regulacji Domu,
  9. prowadzenie rejestrów, ewidencji, wykazów, zestawień
  10. nadzór nad ich prawidłowa realizacją umów,
  11. utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń wewnątrz i na zewnątrz obiektów (bieżące remonty, naprawy i konserwacje mienia),
  12. utrzymanie porządku i dbałość o teren i infrastrukturę zieleni wokół obiektów Domu,
  13. zorganizowanie dozorów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz serwisów i przeglądów,
  14. utrzymanie obiektów Domu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i budowlanymi,
  15. nadzór nad sprawnością urządzeń kotłowni, instalacji solarnej, systemów sygnalizacji pożaru, ewakuacji, przyzywowego i napadowego oraz wind,
  16. kontrola ważności badań urządzeń technicznych (UDT),
  17. prowadzenie dokumentacji obiektów i urządzeń Domu,
  18. dbałość o stan techniczny środków transportu,
  19. organizacja transportu mieszkańców na konieczne zabiegi, wyjazdy a także pomoc i opieka podczas wyjazdów poza siedziba Domu,
  20. transport pracowników podczas wyjazdów służbowych,
  21. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej,
  22. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  23. współpraca z administratorem systemów informatycznych w zakresie funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych, przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa, kontroli dostępu, kontroli antywirusowej, aktualizacje oprogramowania i archiwizację danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach,
  24. inicjowanie i współpraca w opracowywaniu i aktualizacji instrukcji zarzadzania systemem informatycznym oraz wdrażaniu i eksploatacji środków technicznych, organizacyjnych oraz zabezpieczeń zapewniających ochronę danych osobowych współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w tym zakresie;
  25. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych i sprzętu biurowego.
 2. W skład działu administracyjno – gospodarczego mogą wchodzić następujące stanowiska pracy
  1. kierownik działu,
  2. inspektor / starszy inspektor
  3. robotnik,
  4. pomoc administracyjna
  5. magazynier
  6. szef kuchni,
  7. kucharz,
  8. pomoc kuchenna,
  9. kierowca samochodu towarowo - osobowego,
  10. portier,
  11. elektryk.

 

§ 17

W strukturze organizacyjnej Domu występują samodzielne stanowiska tj.:

 1. starszy inspektor, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników,
 2. starszy inspektor, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z realizacją zamówień publicznych,
 3. starszy inspektor, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z realizacją zadań z zakresu bhp i p.poż.

 

§ 18

 1. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wykaz stanowisk, które wchodzą w skład poszczególnych działów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 19

 1. Dyrektor Domu może, w razie potrzeby, na podstawie odrębnych przepisów, zatrudnić pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, a także zawierać z tym Urzędem umowy o odbywanie stażu; umożliwiać odbywanie praktyk zawodowych oraz wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy.
 2. W zależności od potrzeb w celu zapewnienia ciągłości działalności opieki nad mieszkańcami oraz realizacji standardu usług odpowiadającemu potrzebom mieszańców Dyrektor może tworzyć inne niż wymienione w niniejszym regulaminie stanowiska pracy.

 

Rozdział IV

Postanowienie końcowe

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych, wydanych na podstawie tych przepisów.

 

§ 21

 1. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Zmiany powołanych we wstępie niniejszego Regulaminu przepisach, mające charakter powszechnie obowiązujący, nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

 

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.