DPS w Ryjewie

DPS w Ryjewie - Statut

STATUT

Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dom Pomocy Społecznej ,,Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Domu jest wieś Ryjewo - ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo.
 3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ma zasięg ponadgminny.
 4. Dom jest wpisany w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.
 5. Przy Domu działa Warsztat Terapii Zajęciowej, utworzony i realizujący zadania w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 2

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Kwidzyński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie i Wojewoda Pomorski w zakresie wymaganych standardów  określonych dla Domu odrębnymi przepisami.

§ 3

 1. Celem i zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom, zwanym dalej  „mieszkańcami”, całodobowej opieki i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz organizacja i umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów o świadczeniach zdrowotnych.
 2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim  przebywających.
 3. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.
 4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.


Rozdział 2
Organizacja i zarządzanie Domem

§ 4

 1. Domem kieruje Dyrektor powołany przez  Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
 2. Organizację wewnętrzną Domu, jego strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Domu

§ 5

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Powiatu Kwidzyńskiego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.
 4. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Domu na rok kalendarzowy, zwany „rokiem budżetowym” 
 5. Dyrektor Domu może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym.     

 

Postanowienia końcowe

§ 6

Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu Kwidzyńskiego w formie uchwały.