DPS w Ryjewie

DPS w Ryjewie - Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, zwanego dalej Domem.
 
§ 2
Dom działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.  z 2015 roku poz.163),
 2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 964),
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 595),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.),
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1786),
 6. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
 8. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 250),
 9. uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 10. statutu nadanego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego,
 11. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
 12. innych przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej, 
 
§ 3
Dom przeznaczony jest dla:
 • osób przewlekle psychicznie chorych - 120 miejsc,
 •  dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie -   60 miejsc.
 

Rozdział II

Cele i zadania Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 

 
§4
Do zadań Domu należy świadczenie usług, a w szczególności zapewnienie: 
 1. W zakresie usług bytowych:
  • miejsca zamieszkania,
  • wyżywienia,
  • odzieży i obuwia,
  • utrzymania czystości.
 2. W zakresie usług opiekuńczych:
  • udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
 3. W zakresie usług wspomagających:
  • umożliwiania udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców,
  • umożliwiania zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  • stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
  • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  • bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przedmiotów wartościowych,
  • finansowania mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  • przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
  • możliwości wnoszenia skarg i wniosków mieszkańców oraz sprawnego ich załatwiania.
§ 5
 1. Do zadań Domu należy ponadto: umożliwienie i organizacja mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów a także pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 2. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 
§ 6
 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej  kierowania do Domu, a decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje  Starosta Kwidzyński.
                              
§ 7
Odpłatność za pobyt w Domu  reguluje art. 59- 64 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 8
 1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami określonymi dla Domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu, Dom powołuje zespoły opiekuńczo - terapeutyczne składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, a także wspólna z mieszkańcami ich realizacja.
 2. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 3. Działanie wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. W przypadku niemożności dokonania przez mieszkańca wyboru „pracownika pierwszego kontaktu”, pracownika takiego wyznacza kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
 4. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, którego skład jest powoływany odpowiednim zarządzeniem dyrektora jednostki. 
§ 9
Mieszkańcy Domu mogą powołać Radę Mieszkańców, która działa na podstawie regulaminu praw i obowiązków mieszkańców, ustalonego wspólnie z dyrektorem Domu.
 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Domu

 
§ 10
 1. Domem  kieruje Dyrektor przy pomocy:
  • głównego księgowego,
  • kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego,
  • kierownika działu administracyjno – gospodarczego,
 2. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym dyrektor upoważnia pracownika Domu do bieżącego kierowania jednostką, o czym informuje członka zarządu powiatu według kompetencji.
§ 11
W strukturze Domu wyodrębnia się następujące działy organizacyjne:
 1. dział opiekuńczo – terapeutyczny,
 2. dział finansowo – księgowy,
 3. dział administracyjno – gospodarczy,
 4. samodzielne stanowisko pracy,
  • starszy inspektor.
 
§12
 1. Działem Opiekuńczo - Terapeutycznym kieruje kierownik działu podległy bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Kierownik działu odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw opiekuńczo – terapeutycznych, a w szczególności:
  • Organizację zajęć rehabilitacji społecznej w tym terapii zajęciowej oraz zajęć kulturalno- oświatowych,
  • zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
  • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  • zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniami mieszkańców,
  • sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca,
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
  • sprzątanie pokoi i  pomieszczeń służących mieszkańcom w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie,
  • organizację wydawania posiłków wg ustalonego planu,
  • organizację opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i  lekarskiej dla mieszkańców,
  • umożliwienie dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia,
  • zaopatrzenie w leki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu cen przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych,
  • pomoc mieszkańcom w robieniu zakupów,
  • wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, bliskimi i środowiskiem mieszkańca,
  • koordynację i nadzór nad działalnością zespołów opiekuńczo-terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • pomoc przy zakupie leków pełnopłatnych, środków pomocniczych i sprzętu rahabilitacyjno – ortopedycznego,
  • prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń odpłatności mieszkańców za pobyt, przekazywanie do działu finansowo-księgowego dokumentacji z tego zakresu,
  • bieżąca współpraca z ZUS-em, gminami, ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, oraz organizacjami pozarządowymi,
  • Koordynacja  i nadzór nad realizacją zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.     
 3. Dział opiekuńczo – terapeutyczny składa się z pracowników zatrudnionych na następujących etatach:
  • kierownik działu,
  • zastępca kierownika działu,
  • pracownik socjalny,
  • starszy opiekun,
  • opiekun,
  • starszy pokojowy,
  • pokojowy,
  • starszy instruktor terapii, 
  • instruktor terapii,
  • instruktor terapii zajęciowej,
  • instruktor kulturalno-oświatowy,
  • psycholog,
  • kapelan,
  • starsza pielęgniarka,
  • pielęgniarka,
  • technik fizjoterapii.
 
§ 13
 1. Działem finansowo – księgowym kieruje główny księgowy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Główny księgowy  odpowiedzialny  jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw finansowo – księgowych, a w szczególności:
  • prowadzenie rachunkowości Domu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  • współudział i koordynację pracy przy opracowaniu  planu i budżetu Domu,
  • zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do prowadzenia rachunkowości oraz bieżącego księgowania,
  • prawidłowe i terminowe  sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania budżetu i finansów,
  • prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,
  • zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • pobieranie i egzekwowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Domu i wypłacanie zwrotów za dni nieobecności w Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W skład działu finansowo – księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • główny księgowy,
  • starszy inspektor,
  • inspektor.
 
§ 14
 1. Działem administracyjno – gospodarczym kieruje kierownik podlegający  bezpośrednio dyrektorowi i ponoszący odpowiedzialność za całokształt pracy działu w zakresie spraw administracyjno-gopsodarczych, a w szczególności za:
  • sporządzanie codziennych posiłków na podstawie jadłospisów,
  • pranie, prasowanie, maglowanie i naprawę bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców,
  • zaopatrzenie w żywność, sprzęt, środki czystości itp.,
  • wykonywanie remontów i napraw bieżących mienia,
  • zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody,
  • zorganizowanie dozoru,
  • utrzymanie obiektów Domu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, sanitarno-epidemiologicznymi i budowlanymi,
  • realizację wybranych działań z zakresu zamówień publicznych zgodnie z powierzonym zakresem czynności.
 2. W skład dział administracyjno – gospodarczego wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • kierownik działu,
  • robotnik,
  • szef kuchni,
  • kucharz,
  • pomoc kuchenna,
  • kierowca samochodu towarowo-osobowego,
  • portier,
  • elektryk.
 
§ 15
W strukturze organizacyjnej Domu występują dwa samodzielne stanowiska tj.:  
 1. Starszy inspektor, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników,
 2. Starszy inspektor, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z realizacją zadań z zakresu zamówień publicznych.
 
§ 16
Strukturę organizacyjną i zatrudnienie określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 
 
§ 17
Dyrektor Domu może, w razie potrzeby, na podstawie odrębnych przepisów, zatrudnić pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, a także zawierać z tym Urzędem umowy o odbywanie stażu; umożliwiając odbywanie praktyk zawodowych oraz wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy. 
 

Rozdział IV

Postanowienie końcowe

 
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych, wydanych na podstawie tych przepisów.
 
§ 19
1. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Zmiany powołanych we wstępie niniejszego Regulaminu przepisach, mające charakter powszechnie obowiązujących, nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.
 
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego. 
 
Dyrektor